dot
dot
สินค้า Products
dot
bulletDust collector >>เครื่องดูดฝุ่นระบบอุตสาหกรรม
bulletWet scrubber >>เครื่องดักละอองไอสารเคมีด้วยน้ำ
bulletSpray Booth >>เครื่องดูดเก็บละอองสี
bulletCarbon filter booth >>เครื่องดูดซับกลิ่นสารเคมี
bulletElectrostatic Precipitator (ESP) >>เครื่องดักละอองไอน้ำมันด้วยระบบไฟฟ้าสถิต
dot
อัลบั้มรูปโครงการ Projects
dot
bulletYear2013 > ปี 2556
bulletYear2014 > ปี 2557
bulletYear2015 > ปี 2558
bulletYear2016 > ปี 2559
bulletYear2017 > ปี 2560
bulletYear2018 > ปี 2561
bulletYear2019 > ปี 2562


เทคโนโลยีการบำบัดกลิ่น


เกี่ยวกับเรา About us

     

        

 

 

          กลุ่มบริษัทเพียวริเทค ร่วมสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง ยังคำนึงถึงผลกระทบ  

ของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งปัจจุบันทุกประเทศกำลังตื่นตัว   หันมาสนใจและ 

ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  เนื่องจากผลกระทบ  ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมที่

อยู่อาศัย ทรัพยากรที่สำคัญกำลังจะถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง เช่น อากาศที่เราหายใจเข้า

ไปไม่บริสุทธิ์รวมถึงการทำลายหน้าดิน แหล่งน้ำ  ฤดูกาลแปรปรวน   และโลกร้อนเพราะ

ชั้นโอโซนถูกทำลาย

       ดังนั้น กลุ่มบริษัท เพียวริเทคฯ  ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมอนุรักษ์และปลูกจิตสำ

นึกให้ดำรงรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากร  ให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯได้เป็นผู้นำ

ทางด้านงานบริการ ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดมลภาวะอากาศ พร้อมยังให้คำ

แนะนำ และให้คำปรึกษาด้านปัญหาภาวะอากาศอีกด้วย

       ทีมงานมีประสบการณ์กว่า 35ปี ทางบริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการออกแบบการผลิต

รวมถึงการติดตั้ง   ระบบบำบัดมลภาวะอากาศให้มีประสิทธิภาพ    และสามารถใช้งานได้

อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้เรายังมีบริการก่อนและหลังการขายอย่างครบวงจร

       แนวทางในการดำเนินงาน  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  คือ การสร้างความประทับใจ  

ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า และเน้นคุณภาพให้งานออกมามีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด 

       กลุ่มบริษัท เพียวริเทคฯ จึงได้สร้างระบบงาน ตามหลักการบริหารงานคุณภาพเพื่อ

คงไว้ซึ่งความเป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ISO9001 : 2015 

 

 

> ปี 2535 ก่อตั้งบริษัท ชื่อ บริษัท เพียวริเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
> ปี 2549 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเพื่อรองรับธุรกิจเกี่ยวกับงานด้าน
                 การบำบัดมลภาวะทางอากาศ ชื่อบริษัท เพียวริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
> ปี 2553 เปิดโรงงานสาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื้อที่ 9 ไร่
                 และได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO9001 : 2008
> ปี 2559 ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO9001 : 2015
 
 
 
 
  นโยบาย บริษัท
 
  รวมใจเป็นหนึ่ง         
  คนึงถึงคุณภาพ       
  สร้างระดับมาตราฐาน     
   ตามเวลาทันใด         
  บริการฉับไว           
  ประทับใจผู้สั่ง      


We make things better...